Nasz regulamin


Regulminy do pobrania w wesji pdf:

Regulamin obozu N-Camp


 1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników obozu.
 2. Regulamin Obowiązuje od rozpoczęcia obozu tj. od przekazania dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych pod opiekę kadrze obozu do zakończenia obozu tj. przejęcia dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych.
 3. Uczestnicy obozu mają obowiązek:
  1. Wykonywania poleceń kadry opiekuńczo-wychowawczej.
  2. Zachowania porządku na terenie placówki, podczas podróży i w każdym innym miejscu
  3. Dbania o higienę osobistą.
  4. Powiadomienia opiekunów o konieczności brania leków.
  5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez kadrę opiekuńczą.
  6. Zgłaszania kadrze opiekuńczej wszelkich problemów zdrowotnych.
  7. Zachowywania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i miejscach publicznych.
  8. Natychmiastowego poinformowania opiekunów o doznanym urazie, nawet najdrobniejszym skaleczeniu.
  9. Przestrzegania regulaminu dotyczącego organizacji kolonii w czasie pandemii COVID.
 4. Podczas pobytu na kąpielisku uczestnik ma obowiązek:
  1. Przestrzegania regulaminu danego miejsca.
  2. Przestrzeganiu poleceń kadry opiekuńczo - instruktorskiej.
  3. Zgłaszania u kadry chęci wyjścia do toalety.
  4. Zgłaszania bezpośrednio do kadry wszelkich próśb i pytań.
  5. Zachowywania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
  6. Dbania o sprzęt sportowy.
 5. Podczas wycieczki uczestnik ma obowiązek:
  1. Przestrzegania poleceń kadry opiekuńczej.
  2. Zgłaszania u kadry potrzeby skorzystania z toalety.
  3. Nie oddalania się od grupy.
  4. Kulturalnego zachowania w trakcie wycieczki.
 6. Podczas podróży autokarem uczestnik ma obowiązek:
  1. Przestrzegania poleceń kadry opiekuńczej.
  2. Kulturalnego zachowania w trakcie podróży.
  3. Nie zmieniania miejsca siedzenia w trakcie podróży.
  4. Stawiania się na czas w razie zbiórki po postoju.
  5. Nie oddalania się w trakcie postoju poza teren wyznaczony przez kadrę opiekuńczą.
 7. Uczestnikom obozu zabrania się:
  1. Samowolnego opuszczania terenu placówki wypoczynku.
  2. Zażywania leków bez wiedzy osoby odpowiedzialnej za opiekę medyczną.
  3. Przechowywania w salach produktów żywnościowych łatwo psujących się.
  4. Palenia ognisk bez nadzoru wychowawcy.
  5. Zabaw z ostrymi narzędziami oraz ogniem.
  6. Siadania na parapetach i wychylania się przez okna w pokojach.
  7. Samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.
  8. Niszczenia mebli / sprzętu sportowego, audio-video (za zniszczenia dokonane z winy uczestnika udokumentowane protokołem odpowiadają rodzice).
  9. Używania wulgarnych słów i zwrotów.
  10. Dokuczania, przezywania i nie koleżeńskiego zachowania wobec innych uczestników obozu.
  11. Samodzielnego rozstrzygania spornych spraw (np. siłą).
  12. Pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela.
  13. Bliskiego kontaktu z napotkanymi zwierzętami.
  14. Dotykania lub przebywania w zasięgu nieznanych lub niebezpiecznych przedmiotów i urządzeń.
 8. Uczestnik obozu ma prawo:
  1. Uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych podczas trwania obozu.
  2. Korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestnika.
  3. Brania czynnego udziału w organizacji życia obozu.
  4. Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i problemów kadrze opiekuńczej.
 9. W przypadku naruszania regulaminu, kierownik obozu może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do uczestnika łącznie z wydaleniem z obozu.
 10. Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do regulaminu obozu, regulaminu ośrodka oraz do poleceń kierownika placówki wypoczynku i wychowawców.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, rzeczy wartościowe, biżuterię, telefony komórkowe oraz pieniądze nieoddane w depozyt wychowawcy obozu.
 12. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na obozu oraz w trakcie podróży.

Regulamin wypoczynku dzieci i młodzieży dla ograniczenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie trwania epidemii COVID-19.


 1. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
  1. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
  2. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/ prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
  3. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
  4. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
  6. Rodzice/opiekunowie prawni przywożące dzieci na miejsce wypoczynku nie mają możliwości wejścia i przemieszczania się na terenie obiektu. Odbiór uczestników odbędzie się w wyznaczonym miejscu.
  7. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający dzieci zobowiązani są do zakrycia ust i nosa, a także zdezynfekowania rąk przy wejściu.
  8. Nie ma możliwości odwiedzin dziecka podczas trwania wypoczynku.
  9. Każdy uczestnik będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, wyznaczy osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze podczas trwania wypoczynku.
 2. Uczestnicy wypoczynku:
  1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
  3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny obowiązujących podczas trwania wypoczynku.
  4. Podczas zorganizowanego transportu uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed każdorazowym wejściem do środka transportu.
  5. Uczestnik będzie zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych regulaminów obiektów, kąpielisk, plaż, atrakcji turystycznych itp. związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny osobistej.
  6. Uczestnik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego oraz zawsze w przestrzeniach zamkniętych zgodnie z rozporządzeniami.
  7. Uczestnik zostanie zapoznany z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowym zdejmowaniem maseczki i rękawiczek godnie z wytycznymi MZ, GIS, MEN.
  8. Uczestnik wypoczynku jest zobowiązany do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji.
  9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wypoczynku ustalonego przez kierownika wypoczynku, a także zobowiązani są do stosowania się do poleceń wychowawców.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku:
  1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
  2. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
  3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
  4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, zostanie poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.
  6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem:
  1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.
 5. Postanowienia końcowe:
  1. Niniejszy regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony w związku z modyfikacją Wytycznych GIS, MEN, MZ lub innymi zmianami w przepisach.
  2. O zmianie regulaminu organizator poinformuje rodziców niezwłocznie jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia wypoczynku.

Masz pytania? Zadzwoń do nas!


Regulamin wypoczynku letniego dzieci i młodzieży dla ograniczenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19.


 1. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
  1. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
  2. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/ prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
  3. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
  4. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
  6. Rodzice/opiekunowie prawni przywożące dzieci na miejsce wypoczynku nie mają możliwości wejścia i przemieszczania się na terenie obiektu. Odbiór uczestników odbędzie się w wyznaczonym miejscu.
  7. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający dzieci zobowiązani są do zakrycia ust i nosa, a także zdezynfekowania rąk przy wejściu.
  8. Nie ma możliwości odwiedzin dziecka podczas trwania wypoczynku.
  9. Każdy uczestnik będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, wyznaczy osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze podczas trwania wypoczynku.
 2. Uczestnicy wypoczynku:
  1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
  3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny obowiązujących podczas trwania wypoczynku.
  4. Podczas zorganizowanego transportu uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed każdorazowym wejściem do środka transportu.
  5. Uczestnik będzie zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych regulaminów obiektów, kąpielisk, plaż, atrakcji turystycznych itp. związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny osobistej.
  6. Uczestnik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego oraz zawsze w przestrzeniach zamkniętych zgodnie z rozporządzeniami.
  7. Uczestnik zostanie zapoznany z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowym zdejmowaniem maseczki i rękawiczek godnie z wytycznymi MZ, GIS, MEN.
  8. Uczestnik wypoczynku jest zobowiązany do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji.
  9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wypoczynku ustalonego przez kierownika wypoczynku, a także zobowiązani są do stosowania się do poleceń wychowawców.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku:
  1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
  2. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
  3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
  4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, zostanie poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.
  6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem:
  1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.
 5. Postanowienia końcowe:
  1. Niniejszy regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony w związku z modyfikacją Wytycznych GIS, MEN, MZ lub innymi zmianami w przepisach.
  2. O zmianie regulaminu organizator poinformuje rodziców niezwłocznie jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia wypoczynku.

Masz pytania? Zadzwoń do nas!